608 186 360

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gabinet Stomatologiczny dr n. med. Katarzyna Barczak z siedzibą przy ul. Hubala 2/5 w Szczecinie, 71-298;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r., poz. 1318) oraz art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. NFZ, ZUS, PFRON) oraz podmioty świadczące usługi niezbędnej do funkcjonowania gabinetu (np. firmy teleinformatyczne, rachunkowo-podatkowe, personel gabinetu);
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat;
5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora Danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
6. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie;
7. w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych przysługują Pani/Panu środki ochrony prawnej;
8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa (w przypadku świadczenia usług medycznych) lub umowne (za zgodą, w przypadku świadczenia innego rodzaju usług). W ostatnim przypadku nie podanie danych osobowych uniemożliwi realizację świadczenia.
9. Z dniem 14.11.2019 roku wprowadza się monitoring wizyjny w poczekalnie 24/dobę oraz w gabinecie lekarskim poza godzinami pracy gabinetu. Celem wprowadzenia monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników oraz ochrona mienia pracodawcy.

Google+
Facebook